ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η επιχείρηση ‘‘ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ-ΒΟΡΑΣ’’ επικεντρώνεται στην Επεξεργασία, Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή Προϊόντων Σφαγής και την Παραγωγή Ζωικού Λίπους. Η επιχείρηση διαθέτει μία πρότυπη μονάδα Επεξεργασίας Προϊόντων Σφαγής με υπερσύγχρονες γραμμές παραγωγής σε ένα κτιριακό συγκρότημα 3.000m2. Η εταιρεία ‘‘ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ-ΒΟΡΑΣ’’ ιδρύθηκε το 1970 και από τότε σκοπός της είναι να βρίσκεται πάντα κοντά στους πελάτες της, αξιοποιώντας και υποστηρίζοντας με τον καλύτερο τρόπο τα προϊόντα τους.

Κεντρικό άξονα στη λειτουργία της ‘‘ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ-ΒΟΡΑΣ’’ αποτελούν η Παραγωγή Ποιοτικών Προϊόντων και Υπηρεσιών, η μείωση του Περιβαλλοντικού αποτυπώματος, και η διασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για το προσωπικό μας. Για το λόγο αυτό η εταιρεία έχει αναπτύξει Σύστημα Διαχείρισης το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,ISO 27001:2013 και ISO 45001:2018.

Η Διοίκηση της ‘‘ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ-ΒΟΡΑΣ’’ δεσμεύεται για την πλήρη εναρμόνιση της με τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, όπως αυτές αποτυπώνονται στους ισχύοντες εθνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους και κανονισμούς.

Τα στελέχη, το προσωπικό και η Διοίκηση της εταιρείας ‘‘ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ-ΒΟΡΑΣ’’ κατανοούν πλήρως και αποδέχονται την Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας που έχει καθιερώσει και εφαρμόζει η εταιρία.

Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται:

 • Ότι η Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας είναι κατάλληλη για το σκοπό και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία στα πλαίσια εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης.
 • Για τη συμμόρφωση και τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων.
 • Να παρέχει το πλαίσιο για τον καθορισμό μετρήσιμων και αντικειμενικών σκοπών και στόχων Ποιότητας, Περιβάλλοντος και ΥΑΕ, καθώς και δέσμευση για διαρκή προσπάθεια επίτευξης τους.
 • Για τη διαρκή εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού της προκειμένου οι στόχοι αυτοί να μπορούν να επιτυγχάνονται.
 • Για την εξασφάλιση ότι ο οργανισμός καθιερώνει και εφαρμόζει μια διεργασία διαβούλευσης και συμμετοχής των εργαζομένων.
 • Για την υποστήριξη της σύστασης και λειτουργίας επιτροπών για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.
 • Για ανάληψη γενικής ευθύνης και λογοδοσίας για την πρόληψη τραυματισμών και ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία, καθώς και για την παροχή ασφαλών και υγιεινών χώρων εργασίας και δραστηριοτήτων.
 • Για τη διαρκή προσπάθεια βελτίωσης της Ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών, του επιπέδου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας μέσω του Συστήματος Διαχείρισης που εφαρμόζει κατά τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018.
 • Για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.
 • Για την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Για τη διαθεσιμότητα και κοινοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας που εφαρμόζει προς κάθε ενδιαφερόμενο μέρος.
 • Για την εφαρμογή, τη διατήρηση, την ανασκόπηση και τη συνεχή βελτίωση της Πολιτικής και του Συστήματος Διαχείρισης.

Η παρούσα Πολιτική, ενημερώνεται και αναθεωρείται κατάλληλα σε περιπτώσεις αλλαγών του μεγέθους ή της φύσης των δραστηριοτήτων της εταιρείας ή μετά από την εμφάνιση έκτακτων συμβάντων και ανασκοπείται σε κάθε ανασκόπηση του Συστήματος Διαχείρισης.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η Υγιεινή και η Ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί την αδιαπραγμάτευτη συνιστώσα του ορισμού της Ποιότητας. Η Διοίκηση της εταιρείας ‘‘ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ-ΒΟΡΑΣ’’ η οποία με έδρα το Ριζάρι Έδεσσας, δεσμεύεται και παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια και υποστήριξη (υλική, τεχνολογική και ανθρώπινο δυναμικό) ώστε όλες οι δραστηριότητές της που αφορούν την Επεξεργασία, Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή Προϊόντων Σφαγής και την Παραγωγή Ζωικού Λίπους, εντός και εκτός συνόρων, να είναι οργανωμένες και υπό έλεγχο κατά τρόπο που θα διασφαλίζεται η Άριστη Ποιότητα, η Υγιεινή και η Ασφάλειά τους για τον καταναλωτή. Η Δέσμευση της Διοίκησης αποτελεί βασικό άξονα της πολιτικής της επιχείρησης και υποχρέωσή της έναντι των απαιτήσεων των αρμοδίων αρχών ελέγχου, όσον αφορά την εφαρμογή της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας καθώς και την ικανοποίηση των απαιτήσεων των καταναλωτών.

Η παρούσα Δέσμευση της Διοίκησης για την πολιτική Ασφάλειας των τροφίμων, είναι σύμφωνη με την Στρατηγική της επιχείρησης, με τον προσδιορισμό του περιεχομένου της, με τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής, με τους Στόχους του ΣΔΑΤ όπως ορίζονται από την επιχείρηση και με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 22000:2018 και FSSC v.5.1.

Έχουν αναγνωρισθεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι αντίστοιχες απαιτήσεις τους με την αποτελεσματικότητα του εφαρμοζόμενου συστήματος ΣΔΑΤ που εφαρμόζει η Επιχείρηση. Η Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων, ο Σκοπός και οι Στόχοι του ΣΔΑΤ είναι διαθέσιμοι προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Παράλληλα με την λειτουργία του συστήματος
ΣΔΑΤ, του οποίου ένας κεντρικός άξονας είναι οι εφτά αρχές του HACCP, η επιχείρηση παράλληλα διασφαλίζει:

 • Πελάτες και ενδιαφερόμενα μέρη πλήρως ικανοποιημένους από την Ποιότητα και την Ασφάλεια των προσφερόμενων προϊόντων.
 • Προσωπικό άριστα εκπαιδευμένο και εφοδιασμένο με τα κατάλληλα μέσα και εξοπλισμό για την εκτέλεση των εργασιών του.
 • Καθοδήγηση και υποστήριξη των ανθρώπων που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα του ΣΔΑΤ.
 • Προμηθευτές ενημερωμένους που θα δεσμεύονται για την ικανοποίηση των νόμιμων και λογικών απαιτήσεωνnτης επιχείρησης ‘‘ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ-ΒΟΡΑΣ’’.
 • Διοίκηση αφοσιωμένη στις επιταγές του Συστήματος ΣΔΑΤ.
 • Διοίκηση με βασικό προσανατολισμό την προώθηση Συνεχών Βελτιώσεων του ΣΔΑΤ μέσω της επικαιροποίησης του ΣΔΑΤ.
 • Υποστήριξη άλλων σχετιζόμενων διοικητικών ρόλων για την απόδειξη της ηγεσίας όπως αυτή εφαρμόζεται σε θέσεις ευθύνης.

Η Διοίκηση της επιχείρησης ‘‘ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ-ΒΟΡΑΣ”, λειτουργώντας σε ένα πλαίσιο αγοράς ανταγωνισμού, που σέβεται τις επιταγές παραγωγής ασφαλών τροφίμων, διασφαλίζει ότι το ΣΔΑΤ έχει εγκατασταθεί και διατηρείται για την επιτυχία των σκοπούμενων αποτελεσμάτων του, ενσωματώνοντας στην λειτουργία του όλες τις
διεργασίες και αλληλοεπιδράσεις τους.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η Ασφάλεια Πληροφοριών αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα της εταιρείας προκειμένου:

· Να διασφαλίσει την ασφαλή παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης, διασύνδεσης και υποστήριξης λογισμικού, παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και διαχείρισης έργων ανάπτυξης λογισμικού και παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών,

· Να εξασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση της εταιρείας με τις σχετικές κείμενες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις,

· Να προστατεύσει τα συμφέροντα της εταιρείας και όσων συνεργάζονται με αυτόν και τον εμπιστεύονται για τη χρήση και διακίνηση των δεδομένων τους,

· Να μεγιστοποιήσει την αξιοπιστία των πληροφοριακών πόρων της εταιρείας,

H εφαρμογή Πολιτικών και Διαδικασιών Ασφάλειας Πληροφοριών στοχεύει στα ακόλουθα:

· Προστασία των υπολογιστικών πόρων και της διακινούμενης πληροφορίας της εταιρείας από κάθε απειλή, εσωτερική ή εξωτερική, σκόπιμη ή τυχαία,

· Συστηματική αποτίμηση και αξιολόγηση των κινδύνων που αφορούν στη διασφάλιση πληροφοριών, προσβλέποντας στην ορθή και έγκαιρη διαχείρισή τους,

· Επιβολή ασφαλών διαδικασιών ανάπτυξης και συντήρησης εφαρμογών και υπηρεσιών πληροφορικής από τρίτους,

· Αρχειοθέτηση δεδομένων, αποφυγή ιών και εξωτερικών εισβολών, έλεγχο πρόσβασης στα συστήματα, καταγραφή όλων των περιστατικών ασφαλείας και διαχείριση απρόσμενων εξελίξεων,

· Διαρκή ενημέρωση της διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών,

· Έλεγχο των διακινούμενων και ανταλλασσόμενων πληροφοριών και δεδομένων,

· Άμεσο και αποτελεσματικό χειρισμό περιστατικών και παραβάσεων ασφαλείας,

· Πλήρη δέσμευση της Διοίκησης της εταιρείας στην πιστή εφαρμογή των Πολιτικών Ασφάλειας και όλης της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της λειτουργίας του Συστήματος, καθώς και για την ενημέρωση όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού για την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών.

Το σύνολο του προσωπικού της εταιρείας που εμπλέκεται στις δραστηριότητες και διαδικασίες που περιγράφονται και αφορούν στην Ασφάλεια Πληροφοριών έχει την ευθύνη να εφαρμόζει την πολιτική και τις ανάλογες Διαδικασίες στον τομέα της εργασίας του. Η Διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας δεσμευόμαστε στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού και στην τήρηση των αρχών σε σχέση με την Ασφάλεια Πληροφοριών. Επίσης δεσμευόμαστε για την συνεχή αύξηση του επιπέδου της Ασφάλειας Πληροφοριών μέσω της συνεχούς βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Πληροφοριών και μέσω της παροχή των απαιτούμενων πόρων για την επίτευξη των παραπάνω

ΡΙΖΑΡΙ, ΤΚ 58200 ΕΔΕΣΣΑ
Τ.2381026490-2381091190-1
F.2381091108
E.info@voras.com.gr

ΡΙΖΑΡΙ, ΤΚ 58200 ΕΔΕΣΣΑ
Τ.2381026490-2381091190-1
F.2381091108
E.info@voulgarakis.com.gr